Images_Header23.png Images_Header35.png Images_Header14.png Images_Header4.png Images_Header6.png Images_Header10.png Images_Header22.png Images_Header21.png Images_Header27.png Images_Header25.png Images_Header31.png Images_Header1.png Images_Header13.png Images_Header34.png Images_Header16.png Images_Header26.png Images_Header20.png Images_Header11.png Images_Header24.png Images_Header15.png Images_Header19.png Images_Header36.png Images_Header12.png Images_Header17.png
Mijn team
Jongste jeugd
Junioren
Senioren
Facebook Twitter LinkedIn Youtube iOS Android

Contributie

Met vragen over uw lidmaatschap en/of contributie kunt u terecht bij de ledenadministratie via e-mail: [email protected].

Voor betaling van uw contributie verzoeken wij u uitsluitend gebruik te maken van rekeningnummer NL35 ABNA 0626 1488 98 onder vermelding van uw lid- en factuurnummer. Dit bespoedigt een correcte verwerking van uw betaling en voorkomt onnodige aanmaningskosten.

De contributie hangt af van de leeftijdscategorie en het type lidmaatschap dat gewenst wordt.

Hieronder vindt u een overzicht van de leeftijdscategorieën, zoals ook door de KNHB aangehouden.

Leeftijdscategorie

Groepsnaam

Spelvorm

Leeftijd*

Geb.d. van

Geb.d. tot

   G-jeugd

Kicks&Sticks

Spelenderwijs bewegen in de zaal

2-6 jaar

 1-10-2010

30-09-2015

 

Dino's

Puppen 

Hockey/voetbal

Hockey

5 jaar

5 jaar

1-10-2011

1-10-2011

30-09-2012

30-09-2012

F-jeugd

Puppen

Hockey

6 jaar

1-10-2010

30-09-2011

Puppen

Hockey/voetbal

6 jaar

1-10-2010

30-09-2011

Drietallen

3-tal hockey

7 jaar

1-10-2009

30-09-2010

E-jeugd

Zestallen

6-tal hockey

8 jaar

1-10-2008

30-09-2009

Achttallen

8-tal hockey

9 jaar

1-10-2007

30-09-2008

D t/m A-jeugd

D-elftallen

11-tal hockey

10-11 jaar

1-10-2005

30-09-2007

C-elftallen

12-13 jaar

1-10-2003

30-09-2005

B-elftallen

14-15 jaar

1-10-2001

30-09-2003

A-elftallen

16-17 jaar

1-10-1999

30-09-2001

Senioren

Jong senioren

11-tal hockey

18 t/m 21

1-10-1996

30-09-1999

Senioren

> 21 jaar

 

 30-9-1996

 

 

 

 

Veteranen D

> 30 jaar

 

 30-9-1987

Veteranen H

> 35 jaar

 

 30-9-1982


* peildatum is 1 oktober van elk seizoen waarover de contributie wordt vastgesteld.

Naast bovenstaande categorieën is er bij Push ook plaats voor aangepaste sporten:

LG Hockey (leden met een fysieke beperking) voor junioren vanaf 8 jaar en senioren vanaf 18 jaar.
G hockey (leden met een verstandelijke beperking) voor junioren vanaf 6 jaar.
E hockey (leden die afhankelijk zijn van een elektrisch rolstoel) voor junioren vanaf 6 jaar en senioren vanaf 18 jaar.

Voor seizoen 2017-2018 zijn de volgende bedragen vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering

 

Contributie

Inschrijfgeld **

LG, G en E hockey

€ 110,-

€ 65,-

Kicksnsticks

G-jeugd

€ 210,-

€ 148,-

€ 35,-

€ 45,-

F-jeugd

€ 148,-

€ 45,-

E-jeugd

€ 220,-

€ 65,-

D t/m A-jeugd

€ 295,-

€ 65,-

Jong senioren

€ 295,-

€ 65,-

Senioren

€ 325,-

€ 65,-

Trimhockey

€ 168,-

€ 65,-

Trainend lid senioren

€ 168,-

€ 65,-

Trainend lid jong senioren

€ 150,-

€ 65,-

Trainend lid E t/m A-jeugd

€ 145,-

€ 65,-

Niet spelend lid

€ 85,-

Nvt

Begunstiger

€ 50,-

Nvt


** oud-leden die zich weer aanmelden betalen geen inschrijfgeld

Tophockeytoeslag

 

A en B-jeugd

€ 140,-

C en D-jeugd  (en 2 lijn)

€ 110,-    ( € 80,-)    

 

Gezinskortingen (verwerkt in nota)

Bij 2 gezinsleden over het 2e lid 4,50%
Bij 3 gezinsleden over het 3e lid 6,50%
Bij 4 gezinsleden over het 4e lid 8,50%
Bij 5 gezinsleden over het 5e lid 10,00%

Relevante bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement

  1. Veldhockey: De contributie dient giraal op de rekening van de penningmeester te zijn ontvangen vóór 1 september c.q. één maand na toezending van de contributienota, indien het lidmaatschap aanvangt tijdens het seizoen.
  2. De contributie van de leden wordt in rekening gebracht aan het begin van het verenigingsjaar (juli/augustus). Het bestuur is bevoegd elektronische facturen uit te reiken op het door het lid opgegeven e-mail adres. Het lid is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze gegevens. Op de site staat gepubliceerd wanneer de facturen worden verstuurd.
  3. De contributie wordt verplicht via automatische incasso geïnd. Hierbij kan gekozen worden voor betaling in één of vier termijnen. De eerste (en énige) termijn wordt geïnd in de maand augustus (op of omstreeks de laatste vrijdag van de maand) en/of vervolgens op of omstreeks de laatste vrijdag van september, oktober en november. Als een lidmaatschap aanvangt na 1 september worden de reeds vervallen te incasseren termijnen opgeteld bij de eerstvolgende, zodat uiterlijk per de laatste incassoronde in november de gehele contributie is voldaan. Bij aanmelding later in het seizoen beslist de penningmeester over het moment van incasso en is betaling in meerdere termijnen niet meer mogelijk De incasso wordt automatisch ingetrokken indien een lid tijdig heeft opgezegd en alle verschuldigde bedragen zijn betaald. Leden die niet per automatische incasso willen of kunnen betalen, moeten uiterlijk 1 september het hele bedrag betalen door zelfstandige overboeking. Indien een factuur wordt uitgereikt voor zelfstandige betaling wordt € 5 administratiekosten in rekening gebracht.
  4. Bij te late betaling, of indien de automatische incasso niet slaagt, wordt het contributiebedrag met € 25,- inningskosten verhoogd. Deze verhoging geldt ook voor mislukte incassopogingen, foutieve bankrekeningen, foutieve e-mail of adresgegevens etc. waardoor de contributie niet op tijd door Push kan worden geïnd. Zie hiervoor ook de eigen verantwoordelijkheid van het lid om gegevens up-to-date te houden.
  5. Het lid is in verzuim door overschrijding van de bij facturering opgegeven betalingstermijn van 30 dagen. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd.
  6. Een maand na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Alsdan zijn administratiekosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.
  7. Indien enig verschuldigd contributiebedrag niet binnen 2 maanden na de vervaldatum is betaald heeft het bestuur het recht om het desbetreffende lid uit te sluiten van trainingen en/of wedstrijden. Het lid, alsmede de betrokken TC of commissie, zal over deze uitsluiting worden bericht. Deze sanctie staat los van het reeds hiervoor beschreven verzuim en de additionele kosten en boete.
  8. Een lid dat gedurende het seizoen door bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van het Bestuur, niet in staat kan worden geacht spelend lid te zijn, kan voor maximaal de helft van het verenigingsjaar in aanmerking komen voor contributie van een niet spelend lid; deze bijzondere omstandigheid moet uiterlijk voor 1 maart schriftelijk bij het bestuur kenbaar zijn gemaakt.
  9. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar, schorsing of royement, zal geen restitutie van contributie plaatsvinden.
  10. Opzegging ven het lidmaatschap kan enkel schriftelijk en bij de ledenadministratie. Dit kan bij voorkeur door persoonlijk in te loggen op de website, of via een e-mail naar de ledenadministratie. Een opzegging is pas definitief na een schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie.