Contributie
backdrop_nw_1.png backdrop_nw_10.png backdrop_nw_11.png backdrop_nw_12.png backdrop_nw_13.png backdrop_nw_14.png backdrop_nw_15.png backdrop_nw_16.png backdrop_nw_17.png backdrop_nw_18.png backdrop_nw_2.png backdrop_nw_3.png
 

Contributie

Met vragen over uw lidmaatschap en/of contributie kunt u terecht bij de ledenadministratie via e-mail: [email protected].

Voor betaling van uw contributie verzoeken wij u uitsluitend gebruik te maken van rekeningnummer NL35 ABNA 0626 1488 98 onder vermelding van uw lid- en factuurnummer. Dit bespoedigt een correcte verwerking van uw betaling en voorkomt onnodige aanmaningskosten.

De contributie hangt af van de leeftijdscategorie en het type lidmaatschap dat gewenst wordt.

Hieronder vindt u een overzicht van de leeftijdscategorieën, zoals ook door de KNHB aangehouden. 

Leeftijdscategorie Groepsnaam Spelvorm Leeftijd* Geb.d. van Geb.d. tot
    Kicks&Sticks Spelenderwijs bewegen in de zaal 2-6 jaar  1-10-2011 30-9-2016
G-jeugd Kicks&Sticks Hockey/voetbal (buiten bij Push) 5 jaar 1-10-2012 30-9-2013
    Hockey (buiten bij Push) 5 jaar 1-10-2012 30-9-2013
F-jeugd Puppen Hockey 6 jaar 1-10-2011 30-9-2012
  Puppen Hockey/voetbal 6 jaar 1-10-2011 30-9-2012
  Drietallen 3-tal hockey 7 jaar 1-10-2010 30-9-2011
E-jeugd Zestallen 6-tal hockey 8 jaar 1-10-2009 30-9-2010
  Achttallen 8-tal hockey 9 jaar 1-10-2008 30-9-2009
D t/m A-jeugd D-elftallen 11-tal hockey 10-11 jaar 1-10-2006 30-9-2008
  C-elftallen   12-13 jaar 1-10-2004 30-9-2006
  B-elftallen   14-15 jaar 1-10-2002 30-9-2004
  A-elftallen   16-17 jaar 1-10-2000 30-9-2002
Senioren Jong senioren 11-tal hockey 18 t/m 21 1-10-1997 30-9-2000
  Senioren   > 21 jaar    30-9-1997
  Veteranen D   > 30 jaar    30-9-1988
  Veteranen H   > 35 jaar    30-9-1983


* peildatum is 1 oktober van elk seizoen waarover de contributie wordt vastgesteld.


Naast bovenstaande categorieën is er bij Push ook plaats voor aangepaste sporten:

LG Hockey (leden met een fysieke beperking) voor junioren vanaf 8 jaar en senioren vanaf 18 jaar.
G hockey (leden met een verstandelijke beperking) voor junioren vanaf 6 jaar.
E hockey (leden die afhankelijk zijn van een elektrisch rolstoel) voor junioren vanaf 6 jaar en senioren vanaf 18 jaar.

Voor seizoen 2018-2019 zijn de volgende bedragen vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering:

   Contributie   Inschrijfgeld ** 
LG, G en E hockey  € 110,-   € 65,- 
Kicksnsticks (zaal)  € 210,-   € 45,- 
G-jeugd  € 150,-   € 45,- 
F-jeugd  € 150,-   € 45,- 
E-jeugd  € 225,-   € 65,- 
D t/m A-jeugd  € 300,-   € 65,- 
Jong senioren  € 300,-   € 65,- 
Senioren  € 330,-   € 65,- 
Donderdagavond Dames  € 175,-   € 65,- 
Trimhockey  € 175,-   € 65,- 
Trainend lid senioren  € 175,-   € 65,- 
Trainend lid jong senioren  € 150,-   € 65,- 
Trainend lid E t/m A-jeugd  € 150,-   € 65,- 
Niet spelend lid € 92,50  Nvt 
Begunstiger  € 50,-   Nvt 

** oud-leden die zich weer aanmelden betalen geen inschrijfgeld

Tophockeytoeslag

 

A en B-jeugd

€ 165,-

C en D-jeugd  (en 2 lijn)

€ 135,-    ( € 80,-)    

 

Zaalhockey

Competitie                                                  bedrag

Alternatieve Competitie (GBZC)             €   30,00

Jongste Jeugd 6tallen                                €   50,00

Jongste Jeugd 8tallen                                €   60,00

Junioren                                                    € 100,00

Junioren (incl. toplijntoeslag)                   € 135,00

Senioren (competitie, géén training)        €   65,00

Senioren                                                    € 100,00

Senioren (incl. toplijntoeslag)                  € 135,00


Gezinskortingen (verwerkt in nota)

Bij 2 gezinsleden over het 2e lid 4,50%
Bij 3 gezinsleden over het 3e lid 6,50%
Bij 4 gezinsleden over het 4e lid 8,50%
Bij 5 gezinsleden over het 5e lid 10,00% 
Relevante bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement

  1. Veldhockey: De contributie dient giraal op de rekening van de penningmeester te zijn ontvangen vóór 1 september c.q. één maand na toezending van de contributienota, indien het lidmaatschap aanvangt tijdens het seizoen.
  2. De contributie van de leden wordt in rekening gebracht aan het begin van het verenigingsjaar (juli/augustus). Het bestuur is bevoegd elektronische facturen uit te reiken op het door het lid opgegeven e-mail adres. Het lid is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze gegevens. Op de site staat gepubliceerd wanneer de facturen worden verstuurd.
  3. De contributie wordt verplicht via automatische incasso geïnd. Hierbij kan gekozen worden voor betaling in één of vier termijnen. De eerste (en énige) termijn wordt geïnd in de maand augustus (op of omstreeks de laatste vrijdag van de maand) en/of vervolgens op of omstreeks de laatste vrijdag van september, oktober en november. Als een lidmaatschap aanvangt na 1 september worden de reeds vervallen te incasseren termijnen opgeteld bij de eerstvolgende, zodat uiterlijk per de laatste incassoronde in november de gehele contributie is voldaan. Bij aanmelding later in het seizoen beslist de penningmeester over het moment van incasso en is betaling in meerdere termijnen niet meer mogelijk De incasso wordt automatisch ingetrokken indien een lid tijdig heeft opgezegd en alle verschuldigde bedragen zijn betaald. Leden die niet per automatische incasso willen of kunnen betalen, moeten uiterlijk 1 september het hele bedrag betalen door zelfstandige overboeking. Indien een factuur wordt uitgereikt voor zelfstandige betaling wordt € 5 administratiekosten in rekening gebracht.
  4. Bij te late betaling, of indien de automatische incasso niet slaagt, wordt het contributiebedrag met € 25,- inningskosten verhoogd. Deze verhoging geldt ook voor mislukte incassopogingen, foutieve bankrekeningen, foutieve e-mail of adresgegevens etc. waardoor de contributie niet op tijd door Push kan worden geïnd. Zie hiervoor ook de eigen verantwoordelijkheid van het lid om gegevens up-to-date te houden.
  5. Het lid is in verzuim door overschrijding van de bij facturering opgegeven betalingstermijn van 30 dagen. In geval van niet tijdige betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde rente en incassokosten verschuldigd.
  6. Een maand na de vervaldatum wordt een aanmaning verzonden. Alsdan zijn administratiekosten verschuldigd, alsmede een boete waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.
  7. Indien enig verschuldigd contributiebedrag niet binnen 2 maanden na de vervaldatum is betaald heeft het bestuur het recht om het desbetreffende lid uit te sluiten van trainingen en/of wedstrijden. Het lid, alsmede de betrokken TC of commissie, zal over deze uitsluiting worden bericht. Deze sanctie staat los van het reeds hiervoor beschreven verzuim en de additionele kosten en boete.
  8. Een lid dat gedurende het seizoen door bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van het Bestuur, niet in staat kan worden geacht spelend lid te zijn, kan voor maximaal de helft van het verenigingsjaar in aanmerking komen voor contributie van een niet spelend lid; deze bijzondere omstandigheid moet uiterlijk voor 1 maart schriftelijk bij het bestuur kenbaar zijn gemaakt.
  9. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar, schorsing of royement, zal geen restitutie van contributie plaatsvinden.
  10. Opzegging ven het lidmaatschap kan enkel schriftelijk en bij de ledenadministratie. Dit kan bij voorkeur door persoonlijk in te loggen op de website, of via een e-mail naar de ledenadministratie. Een opzegging is pas definitief na een schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie.